Logopèdia infantil i d’adults

AVALUACIÓ LOGOPÈDICA

Les avaluacions logopèdiques a Nucli són d’aplicació individual tant en el cas dels adults com en el cas dels nens, i tenen com a objectiu arribar a un diagnòstic i proposta d’intervenció davant una demanda concreta.

Per realitzar l’avaluació es parteix d’una demanda, que pot ser pròpia en el cas dels adults, i en el dels nens per iniciativa dels pares que han detectat alguna dificultat o problema en el seu fill, o bé perquè els hi han recomanat des de l’escola o el pediatra.

A la primera entrevista es recull el motiu de consulta, l’inici o evolució de les dificultats i les dades significatives del cas.
A partir d’aquí es destinen una o dues sessions, segons convingui, per a l’avaluació pròpiament dita. Que es realitza a través d’una observació i avaluació subjectiva combinada amb l’avaluació amb instruments estandaritzats. Durant aquest procès Nucli es posa en contacte amb altres professionals per tal d’arribar a una orientació diagnòstica més acurada.

Posteriorment, en una reunió de devolució s’entrega i explica personalment un informe on s’expliquen els resultats obtinguts, l’orientació diagnòstica i el tractament recomanat (en cas que sigui necessari).

INTERVENCIÓ

En la majoria de casos, la intervenció logopèdica es basa en la pràctica d’exercicis que ens permeten desenvolupar les àrees a treballar.

Tot i que el profesional és qui ha de dissenyar el tractament i delimitar el procés, és molt important la constància i cal que tots els exercicis que s’aprenen a les sessions es facin a casa. Quan està aquest compromís amb el tractament, aquests són més ràpids i el nen o adult està més motivat.

La coordinació i el seguiment són importants, comporten la implicació tant de la família del nen com de l’adult que rep el tractament.

En els casos de logopèdia infantil es realitza el seguiment amb l’escola, per tal d’informar-los dels avenços i que puguin ajudar al nen a automatitzar els sons que ja comencen a aprendre o corregir algun hàbit incorrecte.

Tant en el cas dels nens com en el cas dels adults, si cal ens posem en contacte amb d’altres professionals (fisioterapeutes, dentistes, pediatres).

Les sessions poden ser individuals o en petit grup, depenent del cas i dels aspectes que calgui treballar en cada moment. La durada de les mateixes es de 45-60 minuts aproximadament i es realitzen majoritàriament al centre. Tot i que també, en cas de mobilitat reduïda, es poden dur a terme a domicili.

SEGUIMENT I ALTA

En aquest procés és important l’establiment d’objectius i d’acords pactats per tal de poder marcar una línia de treball i determinar el progrés i evolució del tractament.

Als sis mesos de tractament es manté una reunió de seguiment on es fa entrega d’un informe. Fent una valoració dels aspectes treballats i l’evolució dels mateixos.

De la mateixa manera, a l’any de tractament es du a terme un retest. És a dir, es tornen a passar proves per tal de poder fer una avaluació de la situació actual del nen, revisar la impressió diagnòstica i reformular el pla de treball.

Un cop l’equip consideri assolits els objectius marcats a l’inici del tractament es convoca una reunió on s’entrega i explica l’informe d’alta.

Obtain articles internet based with trustworthy personalized creating assistance. A lot of our company is an ideal destination to buy customized written documents and then make a person’s educational existence much easier custom term papers