Psicopedagogia infantil i d’adults

Avaluació neuropsicopedagógica

Les avaluacions a Nucli són d’aplicació individual tant en el cas dels adults com en el cas dels nens. I tenen com a objectiu arribar a un diagnòstic i proposta d’intervenció davant una demanda concreta.
Per realitzar l’avaluació es parteix d’una demanda, que pot ser pròpia en el cas dels adults i en el dels nens per iniciativa dels pares, que han detectat alguna dificultat o problema en el seu fill, o bé perquè els hi han recomanat des del metge, l’escola o el pediatra.

A la primera entrevista recollim el motiu de consulta, la seva història clínica i com ha estat el seu desenvolupament fins al moment. Tenint en compte l’evolució en els aprenentatges.

A partir d’aquí es destinen una o dues sessions, segons convingui, per a l’avaluació pròpiament dita. Que es realitza a través d’una observació i avaluacó subjectiva combinada amb l’avaluació amb instruments estandaritzats. Durant aquest procès Nucli es posa en contacte amb els professionals implicats en la tasca educativa per tal d’arribar a una orientació diagnòstica més acurada.

Posteriorment, en una reunió de devolució, s’entrega i explica personalment un informe on s’expliquen els resultats obtinguts, l’orientació diagnòstica i les intervencions recomanades (en cas que sigui necessari).

Intervenció

És important saber quins són els punts forts i febles; els febles per provar d’enfortir-los i els forts per a que actuen com a suport; així ens servirà com a guia per estructurar el treball reeducatiu, desenvolupant una sèrie d’estratègies d’intervenció adaptades al cas concret.

La intervenció comporta tota una sèrie de compromisos i seguiment de pautes per part de totes les parts implicades (pacient/nen, família, Nucli) perquè aquesta tingui éxit.

La coordinació i el seguiment són importants, comporten la implicació tant de la família del nen com de l’adult que rep el tractament.

En els casos de reeducació infantil es realitza el seguiment amb l’escola, per tal d’informar-los dels avenços i poder treballar conjuntament.

Tant en el cas dels nens com en el cas dels adults, si cal ens posem en contacte amb d’altres professionals (fisioterapeutes, pediatres, metges, psiquiatres).

Les sessions poden ser individuals o en petit grup, depenent del cas i dels aspectes que calgui treballar en cada moment. La durada de les mateixes es de 45-60 minuts aproximadament i es realitzen majoriàriament al centre. Tot i que també, en cas de mobilitat reduïda, es poden dur a terme a domicili.

Seguiment i alta

En aquest procès és important l’establiment d’objectius i d’acords pactats per tal de poder marcar una línia de treball i determinar el progrès i evolució del tractament.

Als sis mesos de tractament es manté una reunió de seguiment amb el pacient o els pares o familiars (en el cas dels nens i la gents gran) on es fa entrega d’un informe. Fent una valoració dels aspectes treballats i l’evolució dels mateixos.

De la mateixa manera, a l’any de tractament es du a terme un retest. És a dir, es tornen a passar proves per tal de poder fer una avaluació de la situació actual, revisar la impressió diagnòstica i reformular el pla de treball.

Un cop l’equip consideri assolits els objectius marcats a l’inici del tractament es convoca una reunió on s’entrega i explica l’informe d’alta.

This particular daily news crafting company publishes all types involving jobs low priced as well as by the due date. The method is simple, and then assures are usually gratifying. Patrons happen to be glad far too custom writing