Teràpia infanto-juvenil

 

Avaluació clínica

Les avaluacions a Nucli són d’aplicació individual i tenen com a objectiu arribar a un diagnòstic i proposta d’intervenció davant una demanda concreta.

Per realitzar l’avaluació es parteix d’una demanda per part dels pares que han detectat alguna dificultat o problema en el seu fill, o bé perquè els hi han recomanat des de l’escola o el pediatra.
A la primera entrevista recollim dels pares el motiu de consulta, la seva història clínica i com ha estat el seu desenvolupament fins al moment.

A partir d’aquí es destinen una o dues sessions, segons convingui, per a l’avaluació pròpiament dita. Que es realitza a través d’una observació i avaluació subjectiva combinada amb l’avaluació amb instruments estandaritzats. Durant aquest procès Nucli es posa en contacte amb altres professionals que puguin estar treballant amb el nen per tal d’arribar a una orientació diagnóstica més acurada.
Posteriorment, en una reunió de devolució amb els pares, s’entrega i explica personalment un informe on es detallen els resultats obtinguts, l’orientació diagnòstica i el tractament recomanat (en cas que sigui necessari).

Intervenció

La intervenció comporta tota una sèrie de compromisos i seguiment de pautes per part de totes les parts implicades (nen, família, altres professionals, Nucli) per tal que tingui èxit.
El desenvolupament del tractament depén del diagnostic i evolució del cas concret, per tant no es pot establir un protocol estandaritzat.

La coordinació i el seguiment són importants, motiu pel qual al llarg del tractament es mantindran entrevistes amb els pares i reunions amb altres professionals per tal de poder treballar conjuntament (escoles, metges, psiquiatres, etc).

Les sessions poden ser individuals o en petit grup, depenent del cas i dels aspectes que calgui treballar en cada moment. De la mateixa manera, s’intercalen sessions on ve el nen, amb d’altres on es treballa amb els pares o de manera conjunta amb tots.

La durada de les mateixes es de 45-60 minuts aproximadament i es realitzen majoritàriament al centre. Tot i que, de vegades, depenent d’alló que s’estigui treballant, poden dur-se a terme fora de Nucli.

Seguiment i alta

En aquest procès és important l’establiment d’objectius i d’acords pactats per tal de poder marcar una línia de treball i determinar el progrès i evolució del tractament.

Als sis mesos de tractament es manté una reunió de seguiment amb els pares on es fa entrega d’un informe. Fent una valoració dels aspectes treballats i l’evolució dels mateixos.

De la mateixa manera, a l’any de tractament es du a terme un retest. És a dir, es tornen a passar proves per tal de poder fer una avaluació de la situació actual del nen, revisar la impressió diagnòstica i reformular el pla de treball.

Un cop l’equip consideri assolits els objectius marcats a l’inici del tractament es convoca als pares en una reunió on s’entrega i explica l’informe d’alta.