Logopèdia

La logopèdia s’ocupa de l’estudi del procés comunicatiu i de la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic i el tractament dels trastorns del llenguatge, la parla, la veu i la deglució.

Aquest servei està dirigit a totes les persones, amb independència de l’edat, que presenten algun trastorn en aquestes àrees.

Es responsabilitat d’aquest àmbit el tractament de les següents problemàtiques:

   • Trastorns o retards en l’adquisició del llenguatge oral
   • Trastorns del llenguatge escrit: dislèxia, disgrafia, disortografia, alèxia, agrafia.
   • Alteracions de la parla: retard de la parla, dislalies, disglosies, disfagies.
   • Alteracions del ritme i la fluïdesa verbal: disfèmia o quequeig, taquifemia.
   • Alteracions de la veu: disfonies (nòduls, pòlips, etc), laringectomies.
   • Alteracions de causa neurològica: afasies, agnosies, disartries.
   • Deglució atípica.